Home پروژه‌ها پروژه های انجام شده کارخانه سرب و روی زنجان

کارخانه سرب و روی زنجان

در اواخر سال 1369 شرکت توسعه صنایع تأسیساتی در طی قراردادی با شرکت ملی سرب و روی ایران متعهد به انجام امور تأسیسات کارخانه‌ی سرب و روی زنجان گردید. شرکت ملی سرب و روی ایران در سال 1360 به منظور ایجاد کارخانجات سرب و روی تأسیس گردیده‌است. کارخانه‌ی سرب این مجموعه با ظرفیت 40000 تن و با غلظت 99.99% در سال و کارخانه‌ی روی آن با ظرفیت 15000 تن با غلظت 99.95% در سال در حال فعالیت‌ هستند. شرکت توسعه‌ صنایع تأسیساتی ایران مسئولیت انجام امور زیر در اجرا و بنای این مجموعه به عهده داشته است:

• کارهای تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه مرکزی و تونل‌های تأسیساتی

• کارهای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی شبکه سوخت‌رسانی

• کارهای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی شبکه هوای فشرده و گازرسانی

• کارهای تأسیسات و تجهیزات الکتریکی پست‌های برق

• کارهای تأسیسات و تجهیزات الکتریکی محوطه کارخانجات

• کارهای تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم تأمین، ذخیره و توزیع آب